IV zawody spławikowo-gruntowe WOŁOMIN CUP 2020

Zarząd Koła PZW nr 21 w Wołominie zaprasza na

IV zawody spławikowo-gruntowe WOŁOMIN CUP 2020

 

 

 

Jesteś miłośnikiem metody gruntowej, spławika lub obu metod?

Chcesz poczuć ducha rywalizacji wśród pasjonatów wędkarstwa?

Zapraszamy na nowatorskie zawody spławikowo-gruntowe Wołomin Cup 2020. Gwarantujemy dobrą zabawę i atrakcyjne nagrody.

Dołącz do nas i ciesz się wędkarstwemJ

Termin i miejsce zawodów: 26 lipca 2020, (NIEDZIELA) RZEKA BUG w miejscowości Kania Polska

Zbiórka zawodników o godz. 6:00 na łowisku – (ul. okolice przystanku autobusowego w Kani Polskiej),

Kategoria: Open,

Zawody jednoturowe: tura trwa 5 godzin,
Podział na sektory zgodnie z pkt. 2.4 i 2.5 Regulaminu.

Metoda: jedna wędka, do wyboru spławik lub grunt. W trakcie zawodów można zmieniać metody połowu.

Prawo startu w zawodach: Członkowie Koła PZW nr 21 w Wołominie z wniesioną na 2020 r. składką członkowską PZW w Kole Wołomin i składką na wędkowanie w OM PZW,
Osoby zaproszone przez organizatora,

Liczba miejsc ograniczona ze względu na pojemność łowiska. Maksymalna ilość startujących 30 osób. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia: do 24 lipca 2020 r.

  • w sklepie Insel ul. Przyjacielska 3 Wołomin, w godzinach pracy sklepu,
  • za pomocą sms pod numerem telefonu 518 847 910 o treści:
    „Wołomin Cup 2020 – IV edycja – imię i nazwisko”

 

Składka startowa: 40 zł / osoba

Juniorzy do lat 20 oraz kobiety zwolnieni z wnoszenia opłaty startowej,

Wpłata składki startowej przed zawodami u organizatora,

 

ZAWODY BĘDĄ ROZEGRANE ZGODNIE Z REGULAMINEM ROZGRYWANIA ZAWODÓW WĘDKARSKICH NA CZAS STANU EPIDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV – 2, OBOWIĄZUJĄCYM W OKRĘGU MAZOWIECKIM
POLSKIEGO ZWIĄZKU WEDKRARSKIEGO W WARSZAWIE.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z NIM.

Przypominamy:

 

- każdy uczestnik zawodów (zawodnicy i organizatorzy) ma obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie jest w trakcie leczenia lub kwarantanny oraz, iż w przeciągu ostatnich 14 dni nie miał kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2. Formularze deklaracji przekazane będą przez organizatora.

 

- każdy uczestnik zobowiązany jest do dezynfekcji rąk podczas wejścia na teren zawodów,

 

- każdy uczestnik MUSI mieć założoną maseczkę ochronną zasłaniającą usta i nos od momentu przybycia na teren zawodów do momentu ich opuszczenia. Ewentualna przerwa możliwa jest na okres od wejścia na stanowisko do momentu jego opuszczenia,

 

- zawody odbywają się bez udziału publiczności i osób towarzyszących zawodnikom. Kategorycznie zabrania się zabierania się przebywania w obrębie terenu zawodów jakichkolwiek osób towarzyszących,

 

Każde naruszenie Regulaminu traktowane będzie z całą stanowczością
w ramach posiadanych przez Koło umocowań. Zwodnicy niestosujący się do powyższego nie będą dopuszczeni do startu w zawodach i proszeni o opuszczenie ich terenu.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przerwania zawodów w momencie stwierdzenia okoliczności w jego ocenie zagrażających bezpieczeństwu uczestników.

 

Dodatkowe informacje pod numerem telefonu: 518 847 910

 

Nagrody: Pula nagród 600 zł dla najlepszych 3 zawodników! Poza nagrodami rzeczowymi puchary i dyplomy.

W całym cyklu zawodów pula nagród wynosi 2200zł dla najlepszych 6 zawodników !!!

Po zawodach nastąpi dekoracja zwycięzców oraz rozdanie nagród rzeczowych w cyklu Wołomin Cup 2020.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMUNEM CYKLU ZAWODÓW
WOŁOMIN CUP 2020

opublikowany jest na stronie: www.wolomin.ompzw.pl i na profilu FB Koła

 Regulamin rozgrywania Zawodów Wędkarskich w Dyscyplinach Wędkarskich na czas stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, obowiązujący w Okręgu Mazowieckim Polskiego Związku Wędkarskiego w Warszawie. ( na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 964). Ogólne warunki rozgrywania zawodów obowiązujące od dnia 30.05.2020 r. do odwołania 1. Na czas stanu epidemii wywołany zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, i związanych z nim ograniczeń, Okręgowy Kapitanat Sportowy Okręgu Mazowieckiego PZW wprowadza szczególne zasady rozgrywania wszystkich zawodów wędkarskich na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW - w oparciu o poniższe postanowienia Regulaminu oraz zgodnie bieżącymi przepisami prawa i z obowiązującym reżimem sanitarnym. 2. Na wodach Okręgu Mazowieckiego PZW zezwala się na organizację zawodów wędkarskich do 150 osób w tym : zawodnicy, organizatorzy, sędziowie, trenerzy i opiekunowie. Organizator zawodów ma obowiązek każdorazowej weryfikacji liczby osób. 3. Nakazuje się przeprowadzenie zawodów bez udziału publiczności. 4. Organizator zawodów ma obowiązek zaopatrzyć sędziów i organizatorów w środki ochrony osobistej, takie jak : płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki ochronne ew. przyłbice. 5. W miarę możliwości starać się nie angażować osób powyżej 60 roku życia w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów oraz wprowadzić ograniczenie liczebności komisji sędziowskiej do minimum. 6. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, ( stoły, miarki, wagi, pistolety lub trąbki sygnałowe itp. ) . 7. W biurze zawodów winne być ogólnie dostępne środki do dezynfekcji i ręczniki jednorazowe (w tym dla zawodników). 8. Osoby uczestniczące w zawodach są zobowiązane do dezynfekcji rąk, wchodząc i opuszczając teren, na którym odbywają się zawody. 9. Należy zachować podstawowe zasady higieny , tj. unikanie dotykania oczu, nosa i ust oraz podawania ręki na powitanie. Wprowadza się odstęp min. 2 m od osoby dla wszystkich uczestników zawodów. 10. Wprowadza się obowiązek posiadania i noszenia maseczek ochronnych przez wszystkich uczestników zawodów od momentu przybycia na teren zawodów , do momentu opuszczenia, z przerwą tylko dla zawodników od momentu wejścia na stanowisko, ( zajęcia miejsca w łodzi ) . Zachowanie przez uczestników zawodów min. 2 m odstępu w czasie do wejścia na stanowisko ( łódź ) i do momentu zejścia z niego ( z łodzi ). W przypadku obsady łodzi podczas zawodów spinningowych jeżeli zawodnicy nie zamieszkują we wspólnym gospodarstwie domowym - mają obowiązek używania przyłbic lub masek ochronnych w czasie przebywania na łodzi. 11. Przy wejściu na teren zawodów wszyscy uczestnicy zawodów mają obowiązek złożenia pisemnej deklaracji, że nie są w trakcie leczenia bądź kwarantanny lub nie mieli kontaktu z osobą u której potwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 14 dni i nie mają objawów zakażenia - pod rygorem odmowy wstępu na teren zawodów. Druk oświadczenia w załączeniu do regulaminu. 12. Organizator i sędziowie zawodów mają obowiązek skrócenia czasu poświęconego na konieczne odprawy i podsumowania zwodów. Losowania sektorów oraz par obsad łodzi należy przeprowadzić wcześniej w oparciu o system komputerowy lub ręcznie przez wyznaczoną dwuosobową komisję organizatora (sędzia oraz osoba wyznaczona przez organizatora). Wyniki losowań należy opublikować w przeddzień zawodów na stronie internetowej organizatora. W przypadku losowania numerów startowych organizator ma obowiązek wyznaczyć jedną osobę wyposażoną w przyłbicę, rękawiczki ochronne i odkażone losy, która dokona losowania numerów startowych po sprawdzeniu obecności w sektorze przed zawodami zachowując wszystkie powyżej opisane środki bezpieczeństwa. 13. Organizator lub sędzia ma obowiązek poinformować zawodników w trakcie ogłoszenia wyników losowań, o obowiązujących w trakcie zawodów zasadach związanych z epidemią SARS-CoV-2 oraz konsekwencjach nie zastosowania się do ogłoszonych zasad. 14. Jeśli organizator przewiduje posiłek, należy go zapewnić wyłącznie przez dostawców cateringu, bezwzględnie wykorzystujących pojemniki i sztućce jednorazowe. Wszystkie posiłki należy dostarczyć zawodnikom na stanowiska ( łódź ) po zakończeniu tury w pojemnikach jednorazowych. Zawodnik po spożyciu posiłku ma obowiązek wyrzucić opakowanie do pojemnika, worka zabezpieczonego przez organizatora który ma się znajdować w miejscu sektora. Organizator zobowiązany jest do zabezpieczenia odpadów we własnym zakresie przestrzegając przepisów dot. odpadów. 15. Organizator ma obowiązek zapewnienia sanitariatu wyposażonego we wszystkie niezbędne środki ochrony i dezynfekcji. 16. Powyższy regulamin nie zwalnia organizatora ze stosowania przepisów Regulaminu Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w dyscyplinach wędkarskich, podczas rozgrywania zawodów , a jedynie nakłada dodatkowe warunki jakie trzeba spełnić w czasie stanu epidemii. Organizator ma obowiązek powyższy regulamin zamieścić w każdej publikacji komunikatu o zawodach, oraz regulamin musi zostać wywieszony w ogólnie dostępnym miejscu na terenie zawodów, tak aby wszystkie osoby zainteresowane mogły się z nim zapoznać, w razie potrzeby w kilku miejscach (w zależności od rozmieszczenia sektorów ). Z poważaniem Wiceprezes ds. Sportu i Młodzieży W