SKŁADKI 2023

uchwała nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.

Uchwała nr 52/IX/2022
Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego
z dnia 24 września 2022 r.
w sprawie: ustanowienia składki członkowskiej na 2023 r.
Na podstawie § 30 pkt 8 i 10 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r. w oparciu o uchwałę XXXII
Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie kierunków działania Polskiego
Związku Wędkarskiego
Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego
uchwala:
§ 1
Realizując uchwałę XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów z dnia 22.04.2022 r. w sprawie
kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego ustanawia postanowienia do składki
członkowskiej na 2023 r.:
1. Pojęcie składki członkowskiej w Polskim Związku Wędkarskim obejmuje:
1) składkę uchwaloną na potrzeby finansowania zadań organizacyjnych i sportu
wędkarskiego zwaną dalej składką członkowską ogólnozwiązkową,
2) składkę uchwaloną na potrzeby zagospodarowania i ochrony wód,
3) wpisowe członkowskie i wpisowe członka uczestnika,
4) wpłaty za wydane legitymacje członkowskie.
§ 2
1. Wysokość obowiązującej w 2023 roku składki członkowskiej, wpisowego i świadczenia za
wydane legitymacje członkowskie określa tabela stanowiąca załącznik nr 1.
2. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika powierza się Zarządom Okręgów
3. Zakres i zasady stosowania ulg i zwolnień w składce członkowskiej, zawiera załącznik
nr 2.
§ 3
1. Wysokość składek na ochronę i zagospodarowanie wód, rocznych i okresowych, uchwalą
zarządy okręgów w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2022 r., zgodnie ze
strukturą składek określoną uchwałą ZG PZW nr 176/IX/2019 z dnia 20 września 2019 r.
w sprawie struktury składek członkowskich na ochronę i zagospodarowanie wód oraz opłat
za zezwolenia na amatorski połów ryb dla wędkarzy niezrzeszonych.
Zakres stosowanych ulg w składce członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód,
musi być zgodny z obowiązującą w PZW zasadą równego traktowania członków przez
wszystkie jednostki terenowe Związku. Dotyczy to ulg wynikających z posiadania odznak
honorowych lub innych ustalonych na terenie Okręgu.
2. Do składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód, wydaje się bezpłatne,
imienne i terminowe zezwolenie określające warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb
na wodach użytkowanych przez wydającego zezwolenie.
3. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od
osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br.
do dnia 31 grudnia br.
4. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.
5. Wzór zezwolenia określono odrębną uchwałą ZG PZW nr 235/IV/2020 z dnia 21.04.2020 r.
§ 4
1. Gospodarstwo Rybackie PZW w Suwałkach udostępnia do wędkowania użytkowane wody
na podstawie wniesionej składki na ochronę i zagospodarowanie wód.
Wysokość składek rocznych i okresowych w podziale na:
1) rodzaje wód i łowisk,
2) członków PZW i opłat dla osób niezrzeszonych,
określa tabela stanowiąca załącznik nr 3.
2. Wykaz wód udostępnionych do wędkowania na terenie Gospodarstwa z określeniem
warunków użytkowania rybacko-wędkarskiego, zawiera załącznik nr 4.
§ 5
Osoby nie zrzeszone w PZW uprawnia do wędkowania wniesienie opłaty za wędkowanie
według stawki uchwalonej przez zarząd okręgu, na terenie którego wędkują.
§ 6
Wysokość opłaty egzaminacyjnej na kartę wędkarską ustalają zarządy okręgów, podając do
wiadomości adresy i zakres terytorialny działania komisji egzaminacyjnych.
§ 7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Skarbnik ZG PZW Prezes ZG PZW
Andrzej Lebiotkowski Beata Olejarz
Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 52/IX/2022 ZG PZW z dnia 24 września 2022 r.
WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.
Lp Treść Wysokość kwotowa w złotych
1. Składka członkowska 150,-
2. Składka członkowska ulgowa 75%
1) członkowie uczestnicy do lat 16
2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat
2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami 38,-
3. Składka członkowska ulgowa 50%
1) członkowie odznaczeni złotą odznaką PZW
2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z
posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu
niepełnosprawności. 75,-
4. Składka członkowska ulgowa 25%
- odznaczeni srebrną odznaką PZW 113,-
5. Wpisowe:
1) członka zwyczajnego PZW
2) członka uczestnika PZW – do 100% 30,-
0 – 30,-
6. Legitymacja członkowska 10,-
Uwaga:
1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z
zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich
wodach ogólnodostępnych PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do
legitymacji znaczek „ Członek Honorowy PZW”.
2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu
Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).
Załącznik nr 2
do Uchwały
nr 52/IX/2022 ZG PZW
z dnia 24 września 2022 r.
ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ
W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.
1. Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach
PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze
świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego
i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”
3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej
za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW,
ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji
potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz
zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami
i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku w którym
ukończono określony wiek.
7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb
od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia
br. do dnia 31 grudnia br.
8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.